Αρθρογραφία Τεχνολογιστικής

Οι επιχειρήσεις με αντικείμενο εργασιών αρτοποιεία, στο Ταμείο Αρτοποιών, πρέπει κάθε χρόνο να πραγματοποιούν τις παρακάτω ενέργειες:

  1. Κατάθεση των πρωτότυπων Τιμολογίων ανά έτος που αφορούν αγορά σε άλευρα στο Ταμείο Αρτοποιών, το οποίο με την ολοκλήρωση του ελέγχου θα σας τα επιστρέψει στην επιχείρησή σας.

  2. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση σας έχει νομική μορφή Εταιρίας, κατάθεση αρχικού καταστατικού της καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού, εάν υπάρχουν.

  3. Κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης.

  4. Κατάθεση Αναλυτικού Πίνακα.

 

various-mini-banners2b