Ενέργειες ένταξης εργοδότη στο «Πρόγραμμα καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς κύριας σύνταξης για μισθωτούς ως 25 ετών, κατ’ εφαρμογή του Ν.4583/18»

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  Οι εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους κάτω των 25 ετών, δικαιούνται έκπτωση στις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές του ΙΚΑ. Για να μπει μια επιχείρηση, στο πρόγραμμα και να λάβει αυτή την έκπτωση πρέπει να ακολουθηθούν οι παρακάτω διαδικασίες : Α) Για να λάβει την έκπτωση εισφορών για την περίοδο 1/1/2019 και μετά…

Περισσότερα

Αναγγελία απασχόλησης σε Οικοδομικά – Τεχνικά έργα

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  O εργοδότης που εκτελεί οικοδομική εργασία ή τεχνικό έργο, υποχρεούται να αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο ΕΡΓΑΝΗ το απασχολούμενο προσωπικό, πριν από την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης.   Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μαςΤα ως άνω προκύπτουν από το άρθρο 59, του Νόμου 4611/2019, ΦΕΚ 73/17-5-2019. Για να δείτε το άρθρο 59/4611-2019,…

Περισσότερα

Υγεία – Ασφάλεια εργαζομένων σε χρήση δίκυκλων

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  Στο εξής  όταν κατά την εκτέλεση  της εργασίας οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα για την μεταφορά ή διανομή προϊόντων ή αντικειμένων, ο εργοδότης φέρει τις παρακάτω υποχρεώσεις : 1.    Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την συντήρηση των οχημάτων, προκειμένου να διασφαλίζουν την υγεία των εργαζομένων που τα χρησιμοποιούν.2.  …

Περισσότερα

Καταχώρηση αριθμού κυκλοφορίας δίκυκλου σε ΕΡΓΑΝΗ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  Στο εξής (και εφόσον καθοριστεί από τον αρμόδιο Υπουργό) όταν κατά την εκτέλεση  της εργασίας οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα για την μεταφορά ή διανομή προϊόντων ή αντικειμένων, ο εργοδότης φέρει την υποχρέωση, να αναγγείλει στο ΕΡΓΑΝΗ, τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος. Η ως άνω διαδικασία, θα καθοριστεί με…

Περισσότερα

Καταχώρηση ετήσιας κανονικής άδειας σε ΕΡΓΑΝΗ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  Στο εξής (και εφόσον καθοριστεί από τον αρμόδιο Υπουργό) ο τρόπος ολοκλήρωσης της διαδικασίας , σε περίπτωση που εργαζόμενος κάνει χρήση της ετήσιας κανονικής του αδείας, το αργότερο εντός της πρώτης ώρας πραγματοποίησής της, ο εργοδότης φέρει την υποχρέωση, να την αναγγείλει στο ΕΡΓΑΝΗ. Η μη αναγγελία της, επιφέρει κυρώσεις…

Περισσότερα

Ευθύνη εργαζομένου, σε εκτέλεση εργασίας

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  Ο εργαζόμενος ευθύνεται για την ζημιά που προξένησε στον εργοδότη, εάν αυτή οφείλεται σε δόλο. Σε περίπτωση αμέλειας, το δικαστήριο είτε απαλλάσσει από κάθε ευθύνη τον εργαζόμενο, είτε να κατανείμει την ζημιά μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου.   Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από το άρθρο…

Περισσότερα

Τρόπος καταβολής αποζημίωσης

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  Από 1/7/2019, οι αποζημιώσεις απόλυσης εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και ο αντίστοιχος Φόρος μισθωτών υπηρεσιών, κατατίθενται από τους εργοδότες μέσω Τραπεζικών λογαριασμών πληρωμών και μεταφέρονται αντίστοιχα από τον πάροχο (Τράπεζα) στον λογαριασμό του μισθωτού και του Ελληνικού Δημοσίου.     Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από…

Περισσότερα

Βάσιμος λόγος απόλυσης εργαζομένου

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  Στο εξής, πέραν των άλλων, η απόλυση εργαζομένου είναι έγκυρη, όταν πληρείται το σύνολο των κάτωθι προϋποθέσεων : •    Οφείλεται σε Βάσιμο λόγο (σύμφωνα με το άρθρο 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού χάρτη, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν.4359/2016 – Α’ 5).•    Έχει γίνει εγγράφως.•    Έχει καταβληθεί η οφειλόμενη…

Περισσότερα

Ειδοποιητήρια επικουρικής ασφάλισης Γιατρών, Μηχανικών και Δικηγόρων

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΤΕΑΕΠ , αναρτήθηκαν διαδικτυακά οι εκκαθαρίσεις ετών 2017 & 2018, καθώς και τα πρώτα ειδοποιητήρια του ΕΤΕΑΕΠ για Γιατρούς, Μηχανικούς και Δικηγόρους. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίστηκαν στον κατώτατο βασικό  μισθό άγαμου μισθωτού άνω των είκοσι πέντε (25) ετών, ι οποίες έως 31/1/2019 ήταν  586,08 €και από 1/2/2019 έγιναν 650,00 €.  …

Περισσότερα

Ασφαλιστικές εισφορές σε Αποδείξεις Επαγγελματικής Δαπάνης

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  Για τις αμοιβές που καταβάλλονται με Αποδείξεις Επαγγελματικής Δαπάνης (Τίτλους Κτήσης), από 1/1/2019 και εφεξής ισχύουν τα παρακάτω : •    Επί των αμοιβών καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν τον αμειβόμενο.•    Από τις ασφαλιστικές εισφορές, ανάλογα της κάθε περίπτωσης, προκύπτουν και ημέρες ασφάλισης.•    Οι αμειβόμενοι, οφείλουν πριν την έκδοση του…

Περισσότερα

Αύξηση κατώτατου μισθού

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  Από 1/2/2019, ισχύουν τα παρακάτω : •    Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα 650,00 ευρώ/μήνα (μικτές αποδοχές).•    Για τους εργατοτεχνίτες, το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα 29,04 ευρώ/ημέρα (μικτές αποδοχές).•    Ο υποκατώτατος μισθός και ημερομίσθιο, για τους νέους έως 25 ετών, καταργούνται.   Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας…

Περισσότερα

Παράνομη απασχόληση αλλοδαπών – χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα (Ν. 4052/2012)

Σύμφωνα με τον νόμο 4052/2012, σε περίπτωση που εργοδότης απασχολεί παράνομα,  πολίτη τρίτης χώρας, τότε οφείλει ή επιβάλλεται σε αυτόν : •    Την καταβολή, των οφειλόμενων αμοιβών. •    Την καταβολή, στους αρμόδιους φορείς, κάθε εισφορά και φόρο. •    Την καταβολή, κάθε δαπάνης που θα απαιτηθεί για την αποστολή  των καθυστερούμενων αμοιβών του εργαζόμενου, στην χώρα…

Περισσότερα