Παράταση καταβολής εισφορών ΕΦΚΑ Μαρτίου 2018, μη μισθωτών

Συνοπτικά –  ο λόγος μας Οι εισφορές μηνός Μαρτίου 2018 σε ΕΦΚΑ, μη μισθωτών ασφαλισμένων, μπορούν να καταβληθούν μέχρι 18/05/2018.   Μια πιο αναλυτική – προσέγγιση μας Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση 353  18/26-04-2018, του ΕΦΚΑ.Για να δείτε την . Για να δείτε την Απόφαση 353  18/26-04-2018, του ΕΦΚΑ, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει…

Περισσότερα

Πρόγραμμα Μαθητείας σε ΙΕΚ και ΣΕΚ

Συνοπτικά –  ο λόγος μας Καθορίστηκε από το Υπ. Εργασίας ο τρόπος υπολογισμού αμοιβής, καθώς και απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών σε  Προγράμματα Μαθητείας. Μια πιο αναλυτική – προσέγγιση μας Τα ως άνω προκύπτουν από την Εγκύκλιο με Αρ.  19/18-4-2018 του Υπ. Εργασίας, με θέμα: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. των μαθητευόμενων σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών…

Περισσότερα

Ασφαλιστικές Εισφορές Μελών – Διαχειριστών Εταιρειών

Συνοπτικά –  ο λόγος μας Καθορίστηκε (όχι με σαφήνεια κατά την άποψή μας) από το Υπ. Εργασίας ο τρόπος απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών σε αμοιβές διαχειριστών εταιρειών με νομική μορφή Ε.Ε., Ο.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε.   Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή  μας Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση με Αριθμ. Πρωτ.: Δ.15/Δ’ /619/15 της 13/4/2018 του…

Περισσότερα

Διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών

Συνοπτικά – Ο λόγος  μας Η εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ μη μισθωτών θα πραγματοποιηθεί εντός του Μαρτίου.Αν κατά την εκκαθάριση προκύψει επιπλέον ποσό πληρωμής, αυτό θα καταβληθεί σε 5 ισόποσες δόσεις κατά τους μήνες Απρίλιο έως και Αύγουστο του 2018.Ενώ αν κατά την εκκαθάριση προκύψει πιστωτικό ποσό (από επιπλέον πληρωμές) θα επιστραφεί σε τραπεζικό…

Περισσότερα

Καθορισμός διαδικασίας συμψηφισμού και επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στον ΕΦΚΑ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Καθορίστηκε ο τρόπος συμψηφισμού και επιστροφής σε εισφορές που έχουν καταβληθεί στον ΕΦΚΑ, μετά την εκκαθάρισή τους.   Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την Αριθμ. Δ.15/Δ΄/12061/293, του ΕΦΚΑ –Υπουργείου Εργασίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ της 6/3/2018, με Α.Φ. 773. Για να δείτε την:…

Περισσότερα

Εισφορά 2% για ηλεκτρονική διαφήμιση

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  Από 1/1/2018 , τα τιμολόγια που αφορούν δαπάνες προώθησης – ηλεκτρονικής διαφήμισης (αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου ), επιβαρύνονται με ειδική εισφορά ποσοστού 2%.Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες παρέχονται από επιχείρηση…

Περισσότερα

Ρύθμιση οφειλών έως 50.000,00 ευρώ σε Ασφαλιστικά Ταμεία

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Οι επιχειρήσεις  που την 31/12/2016, είχαν βεβαιωμένες οφειλές  σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ασφαλιστικά Ταμεία) έως  50.000,00 ευρώ έχουν τη δυνατότητα , να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση ρύθμισης οφειλών.Ανάλογα του  ύψους των οφειλών , η ρύθμιση μπορεί να γίνει έως 120 δόσεις.  Η παρούσα απόφαση , ισχύει από 29/12/2017 και οι αιτήσεις…

Περισσότερα

Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  . Καθορίζονται οι προϋποθέσεις , ο τρόπος, καθώς και η χρονική διάρκεια λήξης, για λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας.   Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω καθορίζονται στην απόφαση του Υπ. Εργασίας, της 15/11/2017 με Αρ. Πρωτ:  ΔΕΙΣΦΜΜ/1228/149270, με θέμα «Ασφαλιστική Ενημερότητα». Για να δείτε την ως άνω απόφαση,…

Περισσότερα

Καταχώρηση δεδομένων – ανάθεση σε Τεχνικό Ασφαλείας

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  . Όταν μια επιχείρηση απασχολεί έμμισθα προσωπικό, ως προς τον Τεχνικό Ασφαλείας, ισχύουν τα παρακάτω : •    Ο Τεχνικός Ασφαλείας (φυσικό πρόσωπο), που παρέχει τις υπηρεσίες του σε επιχειρήσεις, πρέπει  να καταχωρήσει τα δεδομένα του στην ηλεκτρονική βάση καταχώρησης  του ΣΕΠΕ. •    Για να αναθέσει μια επιχείρηση καθήκοντα  Τεχνικού Ασφαλείας…

Περισσότερα

Εξωδικαστικός συμβιβασμός, σε ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  . Καθορίζονται τα κριτήρια και ο τρόπος ρύθμισης οφειλών σε οφειλές ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με το νόμο περί εξωδικαστικού συμβιβασμού.   Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μαςΤα ως άνω ισχύουν σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. 32320/1841/10-7-2017, του Υπ. Εργασίας, με θέμα «Καθορισμός της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό…

Περισσότερα

Νέα εργασιακά δεδομένα, νόμος 4488/2017

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  . Με τον νόμο 4488/2017, επέρχονται σημαντικές αλλαγές στα εργασιακά δεδομένα.   Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μαςΟ νέος νόμος που αφορά εργασιακά, συνταξιοδοτικά θέματα, είναι ο ν. 4488/13-9-2017, με θέμα «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις».…

Περισσότερα

Οι βασικές αλλαγές στα εργασιακά με το Ν.4488/2017

Σύμφωνα με το νόμο 4488/13-9-2017, επήλθαν οι κάτωθι βασικές αλλαγές : 1.    Προβλέπεται η υποχρεωτική επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού της ταυτοπροσωπίας εγγράφου, από τους ευρισκόμενους στο χώρο εργασίας, εφόσον αυτό ζητηθεί κατά τη διάρκεια ελέγχου από επιθεωρητές εργασίας. Σε μη επίδειξη επιβάλλονται κυρώσεις πέραν του εργοδότη και σε οποιονδήποτε τρίτο αρνείται την είσοδο…

Περισσότερα